Informacja o ochronie danych osobowych

Oczekiwania klientów do wysokich standardów naszych usług stanowią główną wytyczną naszych działań, których celem jest nawiązanie i utrzymywanie trwałych relacji biznesowych. Jednym z najistotniejszych aspektów tych relacji jest zachowanie poufności i integralności danych osobowych przez nas przetwarzanych. Celem niniejszej „Informacji o ochronie danych osobowych” jest opis działań podejmowanych przez nas w zakresie zgodności z obowiązującymi regulacjami ochrony danych osobowych. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Alphabet Polska opisują w poniższych sekcjach, w jaki sposób zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe.

Zmiany w Informacji o ochronie danych osobowych

Alphabet Polska może modyfikować lub aktualizować niniejsze Informacje w razie potrzeby, aby odzwierciedlić opinie klientów i zmiany w naszych produktach i usługach. Jeśli wprowadzimy zmiany, zaktualizujemy także datę "ostatniej aktualizacji" umieszczoną na dole tego akapitu. W przypadku istotnych zmian w Informacji lub w sposobie, w jaki Alphabet Polska wykorzystuje dane osobowe, poinformujemy Panią/Pana, publikując powiadomienie o takich zmianach, zanim do nich dojdzie, lub wysyłając bezpośrednio powiadomienie.

Data ostatniej aktualizacji: 24.10.2018

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w związku ze współpracą z nami w tym: z korzystaniem z naszych stron internetowych lub podanych w formularzach i dokumentach jest Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 22a, 02-675 Warszawa (Alphabet Polska).

Dane podane przez Pani/Pana pracodawcę (lub inny podmiot będący stroną umowy z Alphabet Polska) w oświadczeniu dot. e-Faktury tj.:, adres e-mail, o ile oświadczenie to nie zostało złożone bezpośrednio przez Panią/Pana. Dane zebrane w trakcie używania przez Panią/Pana tej witryny tj: IP komputera, historia używania tej witryny.
Dane osobowe umieszczone w dokumentach udostępnionych na tej witrynie tj.: nr klienta, numer faktury, kwota faktury, adres, NIP, VIN, numer rachunku bankowego.

Dane podane bezpośrednio przez Panią/Pana lub przez Pani/Pana pracodawcę (lub inny podmiot będący stroną umowy z Alphabet Polska) w oświadczeniu dot. e-Faktury a także w dokumentach udostępnionych przez Alphabet Polska na tej witrynie.

Dane zebrane w trakcie używania przez Panią/Pana tej witryny.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • wykonanie umowy łączącej Panią/Pana z Alphabet Polska ( art. 6 par. 1 lit. b) RODO),
  • realizacja obowiązków nałożonych na Alphabet Polska przez obowiązujące prawo (art. 6 par. 1 lit. C) RODO) w szczególności obowiązków wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, z ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o rachunkowości,
  • realizacja uzasadnionych interesów Alphabet Polska (art. 6 par. 1 lit. f) – wykonanie umowy łączącej Pani/Pana pracodawcę z Alphabet Polska, wykrywanie oszustw, dochodzenie roszczeń, egzekwowanie praw przysługujących Alphabet Polska. Przetwarzanie na tej podstawie odbywa się po rozważeniu interesów i podstawowych praw i wolności przysługujących Pani/Panu w każdym indywidulanym przypadku.

Alphabet Polska powierzyła przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dostawcy usług IT – Infinite sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, oraz podmiotom z Grupy BMW, na podstawie odrębnych umów zawartych na piśmie.

W każdym przypadku Alphabet Polska udostępnia dane podmiotom trzecim wyłącznie, gdy mają one podstawę prawną do ich przetwarzania.

Alphabet Polska może udostępnić Pani/Pana dane osobowe także podmiotom realizującym zadania publiczne (w zakresie wykonywania przez nie tych zadań), w tych sytuacjach, gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, żądania usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, otrzymania i przeniesienia dostarczonych przez Panią/Pana danych osobowych do innego administratora, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie to oparte jest na podstawie zgody, może Pan/Pani wycofać zgodę w każdym momencie.

Uprawnienia te może Pani/Pan wykonać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Alphabet Polska; cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi Pani/Pan uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Alphabet Polska sprawdzić prawidłowość Pani/Pana danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Pani/Pan nie będzie chciał/a, aby zostały usunięte; Pani/Pana dane nie są już potrzebne Alphabet Polska, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub Pani/Pan wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub umowy zawartej z Panią/Panem oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak pomiędzy Panią/Panem lub Pan/Pana pracodawcą a Alphabet Polska będzie istniał stosunek prawny. Po ustaniu tego stosunku, Alphabet Polska będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe tak długo jak będą na to pozwalały odpowiednie przepisy prawa, w szczególności nakładające obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji podatkowej i księgowej oraz w zakresie przedawnienia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące okresu przechowywania danych znajdują się w Regulaminie Korzystania z Portalu Klienta.

Alphabet Polska korzysta z różnych narzędzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych takich jak szyfrowanie czy narzędzia weryfikacji zgodne z obecnym stanem techniki, aby chronić i utrzymywać bezpieczeństwo, integralność i dostęp do danych.

Nie możemy zagwarantować 100% ochrony przeciwko nieautoryzowanemu dostępowi w przypadku transferu danych przez Internet i w obrębie strony internetowej, ale możemy zapewnić, że my, jak i nasi partnerzy oraz dostawcy usług, dokładają najwyższych starań, aby chronić Pani/Pana dane osobowe, w zgodzie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, za pomocą środków fizycznych, elektronicznych oraz innych środków bezpieczeństwa przetwarzania, jakie wynikają z obecnego stanu techniki. Między innymi, używamy:

  • autoryzacji dostępu do Pani/Pana danych, zgodnie z zasadą „need-to-know” (tj. dostępu w oparciu o zasadę wiedzy koniecznej,
  • stałego monitorowania dostępu do systemów IT, w celu wykrycia i zapobiegania niewłaściwemu użyciu danych osobowych.

Jeśli otrzymał/a Pani/Pan od nas hasło i uzyskał/a Pani/Pan dostęp do określonych obszarów naszej strony internetowej lub innych portali, aplikacji, usług, którymi dysponujemy, jest Pani/Pan odpowiedzialna/y za zachowanie w tajemnicy swojego hasła oraz jego zgodności ze wszystkimi procedurami bezpieczeństwa, z którymi został/a Pani/Pan przez nas zapoznana/y. W szczególności prosimy Panią/Pana o nieprzekazywanie hasła osobom trzecim.

W celu realizacji praw przysługujących Pani/Panu zgodnie z powyższą informacją, w tym wycofania udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych, oraz w jakichkolwiek innych sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt z Alphabet Polska pod numerem telefonu 22 820 55 55 lub adres e-mail: kontakt@alphabet.pl lub z inspektorem ochrony danych Panią Malwiną Wasilewską na dane kontaktowe 22 820 56 01 lub adres e-mail: daneosobowe@alphabet.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Alphabet Polska znajdują się na stronie internetowej www.alphabet.com/pl w zakładce Informacja o ochronie danych osobowych